وب سایت   (هنا )  ،بستر مناسبی برای ارتباطی عظیم با دنیای نوآوری